1. Tổng quan

Tài liệu này mô tả các điều khoản bạn đồng ý bằng cách sử dụng trang web này.

Các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản sử dụng") được nhập vào giữa bạn ("bạn" và "của bạn") và Community Transit, Everett Transit, King County Metro, Kitsap Transit, Pierce Transit, Sound Transit và Washington State Ferries, được gọi chung là "ORCA". Điều khoản sử dụng chi phối quyền truy cập và sử dụng trang web ORCA của bạn tại www.myORCA.com, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua nó ("Trang web").

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp thuận và tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. ORCA có thể chấm dứt khả năng sử dụng Trang web của bạn mà không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. ORCA không thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng Trang web này hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bản thân cho ORCA, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

ORCA có quyền thực hiện thay đổi đối với Trang web và Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng tải. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng Điều khoản sử dụng sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi.

2. Sở hữu Trí tuệ

Chúng tôi sở hữu nội dung web này và quyền sở hữu này giới hạn cách bạn có thể sử dụng thông tin của chúng tôi.

Trang web và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, video, logo, biểu tượng nút, cơ sở dữ liệu và hình ảnh) ("Nội dung trang web") là tài sản của ORCA hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Tên ORCA và các logo liên quan là nhãn hiệu đã đăng ký bởi Sound Transit thay mặt cho ORCA. Nhãn hiệu của ORCA không được sử dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ORCA, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải là ORCA, dưới bất kỳ hình thức nào có khả năng gây nhầm lẫn giữa các khách hàng hoặc dưới bất kỳ hình thức chê bai, làm mất uy tín hoặc xuyên tạc ORCA. Các sản phẩm khác hoặc tên công ty được đề cập trên Trang web có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Mặc dù đã nói ở trên, ORCA hoan nghênh các yêu cầu từ các phương tiện truyền thông hoặc các tổ chức khác sử dụng Nội dung trang web. ORCA phải phê duyệt tất cả các mục đích sử dụng trước bằng văn bản. Các yêu cầu như vậy phải được chuyển đến info@myORCA.com hoặc:

Tiếp thị & Truyền thông
Nhóm điều hành ORCA khu vực
401 S. Jackson St.
Seattle, WA 98104 Hoa Kỳ

Các cá nhân hoặc tổ chức được phép sử dụng hình ảnh là tài sản của ORCA phải ghi ORCA cho phép việc sử dụng đó (tức là "Ảnh bản quyền của ORCA").

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho ORCA theo info@myORCA.com.

3. Giấy phép hạn chế và cấm sử dụng 

Có nhiều cách hợp pháp bạn có thể xem, chia sẻ, tải xuống hoặc sử dụng nội dung trên trang web này.

ORCA cấp cho bạn giấy phép cá nhân, miễn phí bản quyền, không thể gán và không độc quyền để chỉ sử dụng Nội dung Trang web làm tài nguyên thông tin. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, cộng hòa, đóng khung, hiển thị hoặc thực hiện Nội dung trang web, mà không có sự cho phép trước của ORCA, đều bị nghiêm cấm.

Bạn không thể tải xuống, in, sao chép, phân phối hoặc sử dụng Nội dung trang web cho mục đích thương mại, bao gồm xuất bản, bán hoặc lợi ích cá nhân. Bạn không được xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc sở hữu độc quyền nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin ghi nhận, tín dụng và thông báo bản quyền đã được đặt trên hoặc gần Nội dung Trang web.

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý không sử dụng trang web:

 • Dưới bất kỳ cách nào mà vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của liên bang, bang, địa phương hoặc quốc tế hiện hành.
 • Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố ý khai thác hoặc làm hại bất cứ ai dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ Điều khoản sử dụng.
 • Để truyền tải hoặc mua sắm trong đó gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo nào, bao gồm bất kỳ "thư rác", "thư chuỗi" hoặc "thư spam" hoặc bất kỳ lời mời chào tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh ORCA, nhân viên ORCA, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email được liên kết với bất kỳ địa chỉ nào ở trên).
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ức chế việc sử dụng hoặc trải nghiệm Trang web của bất kỳ ai, hoặc theo xác định của ORCA, có thể gây hại cho ORCA hoặc người dùng Trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Bằng bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng Trang web của bất kỳ bên nào khác, bao gồm khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Trang web.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • Sử dụng bất kỳ robot, mạng lưới hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ORCA.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tổ chức nào can thiệp vào hoạt động của Trang web.
 • Đưa vào bất kỳ loại virus, ngựa Trojan, giun, bom logic hoặc các vật liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ mà Trang web được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.
 • Tấn công trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 • Hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web.

4. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Phần giới hạn trách nhiệm của ORCA cho bạn biết rằng chúng tôi không bảo đảm bất kỳ phần nào của trang web này.

TRONG KHI ORCA CỐ GẮNG TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHÍNH XÁC TRÊN TRANG WEB, TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ HIỆN TẠI". ORCA KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, VỀ HOẠT ĐỘNG HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC MÀ NÓ ĐƯỢC LIÊN KẾT. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, SOUND TRANSIT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. ORCA, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHUNG VÀ NHÂN VIÊN CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO MÀ NÓ CUNG CẤP LIÊN KẾT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT VÀ HẬU QUẢ. THỈNH THOẢNG, ORCA CÓ THỂ HẠN CHẾ QUYỀN TRUY CẬP VÀO MỘT SỐ PHẦN CỦA TRANG WEB HOẶC TOÀN BỘ TRANG WEB CHO NGƯỜI DÙNG. ORCA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ NẾU TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB KHÔNG KHẢ DỤNG BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ KHOẢNG THỜI GIAN NÀO.

5. Nội dung của bên thứ ba 

Bất cứ điều gì mà người khác thêm vào trang web này đều là trách nhiệm của họ.

Trang web này có thể bao gồm nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba. Tất cả các tuyên bố và ý kiến được thể hiện bởi bên thứ ba chỉ là ý kiến và trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các tài liệu đó. Những tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến của ORCA. ORCA không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Thông tin về bạn và lượt truy cập của bạn vào trang web

Đọc Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi để biết chi tiết đầy đủ về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu.

Tất cả thông tin ORCA thu thập trên Trang web này phải tuân theo Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với tất cả các hành động của chúng tôi đối với Thông tin của bạn tuân thủ Thông báo quyền riêng tư. Thông báo quyền riêng tư được tích hợp vào các Điều khoản sử dụng này. Trong phạm vi có xung đột, Điều khoản sử dụng thay thế Thông báo quyền riêng tư.

7. Liên kết đến các trang web khác

ORCA có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba, nhưng ORCA không chịu trách nhiệm về các trang web đó.

ORCA có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài để thuận tiện cho người dùng Trang web của mình. Việc có liên kết bên ngoài trên Trang web không cấu thành hoặc ngụ ý hỗ trợ hoặc chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. ORCA không có cách nào kiểm soát các trang web này và không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chức năng của chúng. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web của bên thứ ba được liên kết với Trang web này, bạn làm như vậy hoàn toàn có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. Xem "Thu thập thông tin của bên thứ ba" trong Chính sách bảo mật của ORCA để biết thêm thông tin.

8. Bồi thường 

Bằng cách truy cập trang web này, bạn và ORCA đều đồng ý giải quyết tranh chấp như mô tả dưới đây.

Bạn đồng ý sự bảo vệ, bồi thường và coi ORCA không có bất cứ nguy hiểm nào, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của nó, và các nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và chỉ định từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung của bạn, bất kỳ việc sử dụng Nội dung Trang web và các dịch vụ và sản phẩm khác với các Điều khoản sử dụng được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này.

9. Giới hạn thời gian nộp đơn yêu cầu bồi thường

Bạn phải nộp bất kỳ khiếu nại pháp lý nào trong vòng sáu tháng.

BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC KHIẾU NẠI NÀO BẠN CÓ THỂ ĐÃ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRANG WEB PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRONG VÒNG SÁU (6) THÁNG SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG TÍCH LŨY; NẾU KHÔNG, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯ VẬY BỊ CẤM VĨNH VIỄN.

10. Miễn trừ và cắt đứt 

Thay đổi bất kỳ phần nào của các điều khoản này không làm mất hiệu lực các điều khoản còn lại. Mỗi phần được áp dụng riêng biệt.

Không có sự từ chối nào của ORCA về một điều khoản hoặc điều kiện được quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là tiếp tục từ bỏ thời hạn hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác. Bất kỳ sự thất bại nào của ORCA trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này được quan toà hoặc tòa án khác có thẩm quyền nhận định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.

11. Toàn bộ thỏa thuận

Đây là tài liệu duy nhất chi phối các điều khoản sử dụng trang web.

Điều khoản sử dụng và Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi tạo thành thỏa thuận duy nhất, toàn bộ giữa bạn và ORCA đối với Trang web và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, đại diện và bảo hành trước và đương thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, đối với Trang web.

12. Pháp luật hiện hành

Luật bang Washington được áp dụng.

Trang web ORCA được tạo ra và kiểm soát bởi hệ thống ORCA ở bang Washington. Như vậy, luật pháp của bang Washington sẽ chi phối các Điều khoản sử dụng này, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Địa điểm cho bất kỳ tranh chấp nào sẽ nằm trong các tòa án tiểu bang và liên bang nằm ở Quận King, Washington.

12. Truyền thông

Nếu bạn cung cấp thông tin liên lạc, chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

Nếu bạn cung cấp Thông tin liên hệ cho ORCA, ORCA có thể sử dụng thông tin đó để liên hệ với bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin liên lạc từ ORCA, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo info@myORCA.com.

14. Ý kiến và mối quan tâm

Vui lòng gửi mọi ý kiến đến bộ phận tiếp thị của chúng tôi qua email hoặc thư.

Tất cả các phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến Trang web nên được chuyển đến info@myORCA.com hoặc:

Tiếp thị & Truyền thông
Nhóm điều hành ORCA khu vực
401 S. Jackson St.
Seattle, WA 98104 Hoa Kỳ

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 15 Tháng ba, 2021

Trang trí phần liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi với câu hỏi, nhận xét của bạn và hơn thế nữa.
(* là bắt buộc)

LƯU Ý: Chúng tôi hiện đang gặp phải sự chậm trễ 3 tuần trong việc gửi đơn đặt hàng thẻ ORCA. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn.

Nhấp vào đây để nhận câu trả lời nhanh cho câu hỏi của bạn!

"*" cho biết các trường bắt buộc

Đối với các yêu cầu đặt hàng, vui lòng bao gồm số đơn đặt hàng hoặc tham chiếu biên lai của bạn.
Thời gian trả lời thường từ 2-3 ngày làm việc
Tùy chọn gọi lại vào các ngày trong tuần